Санхүү

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 9-р сар

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 9-р сар

№ Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги        48               646.0                 –                – 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги        86           17,636.4       4,904.70         4,583.4 900012501 3 Тахир соёот хорих 405-р анги 18               ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБайгууллагын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 09 дүгээр сарын мэдээ

ШШГБайгууллагын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 09 дүгээр сарын мэдээ

/ өссөн дүнгээр,  төгрөг / Эдийн засгийн ангилал Мөр Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл  Жилээр Тайлант үе À Á 1 2 I. ОРЛОГЫН ДҮН 6        58,394,687,100.0 45,117,451,900.00 43,498,790,278.14 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 7        53,297,907,100.0 40,871,657,900.00 40,418,764,385.00 Туслах үйл ажиллагааны орлого 9           4,255,280,000.0 3,614,669,000.00 2,468,697,734.60 ЭМД-аас санхүүжих 10              841,500,000.0 631,125,000.00 603,376,479.00 Бусад орлого /нэр данс зөрүү орлого г.м/ 11 7,951,679.54 ...

Дэлгэрэнгүй »

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх ШШГЕГ-2016/01/УТ тоот нээлттэй тендер шалгаруулалтын үр дүн

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх ШШГЕГ-2016/01/УТ тоот нээлттэй тендер шалгаруулалтын үр дүн

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо 1 2 3 4 5 10 11 12 13 2 Шүүхийн шийдвэр ...

Дэлгэрэнгүй »

“ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН”

“ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН”

2016.09.26-ны байдлаар Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Санхүүжилт олгосон эсэх /сая төг/ Санхүүжилтийн хувь /%/ Үлдэгдэл санхүүжилт /сая төг/ Тайлбар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ ...

Дэлгэрэнгүй »

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Санхүүжилт олгосон эсэх /сая төг/ Санхүүжилтийн хувь /%/ Үлдэгдэл санхүүжилт /сая төг/ Тайлбар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо ...

Дэлгэрэнгүй »

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

2016.03.25-ны байдлаар Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Эрх шилжүүлсэн эсэх /Хууль Зүйн Яам/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо e-procurement.mn сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Сонин хэвлэлд тендерийн ...

Дэлгэрэнгүй »

“401 дүгээр хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх ШШГЕГ-2016/12/УТ дугаарт тендерийн үр дүн”

“401 дүгээр хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх  ШШГЕГ-2016/12/УТ дугаарт тендерийн үр дүн”

Тендерийн үнэлгээний хороо 2016 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгуулагдаж, 2016 оны 1 дүгээр сарын 29-ны өдөр худалдан авах ажиллагааны e-procurement.mn сайтад, өдөр тутмын “Өдрийн сонин”-д тендерын урилгыг нийтлүүлсэн. Тендерийн нээлтийг 02 дугаар сарын 29-ны өдөр нээж 6 байгууллага 12 багцад тендер ирүүлснийг үнлэн шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн. Монос фарм трейд ххк нь Багц№1,3,5,6,11, Ай Ви Ко интернейшнл ХХК ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top