Нэрийн дансны үлдэгдэл

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 9-р сар

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 9-р сар

№ Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги        48               646.0                 –                – 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги        86           17,636.4       4,904.70         4,583.4 900012501 3 Тахир соёот хорих 405-р анги 18               ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-н 2016 оны 5 дугаар сарын ялтны нэрийн дансны мэдээлэл

ШШГБ-н 2016 оны 5 дугаар сарын ялтны нэрийн дансны мэдээлэл

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 5-р сар № Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги         60                 646.0                 –                    – 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги         96               ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-ын 2016 оны 04-р сарын ялтны хөдөлмөр эрхлэлт болоод нэрийн дансны мэдээлэл

ШШГБ-ын 2016 оны 04-р сарын ялтны хөдөлмөр эрхлэлт болоод нэрийн дансны мэдээлэл

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 4-р сар № Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги         60                 646.0                 –                    – 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги         79               ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-н 2016 оны 3-р сарын ялтны хөдлөмөр эрхлэлтийн мэдээ, нэрийн дансны үлдэгдэл

ШШГБ-н 2016 оны 3-р сарын ялтны хөдлөмөр эрхлэлтийн мэдээ, нэрийн дансны үлдэгдэл

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 3-р сар № Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги         66                 646.0                 –                    – 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги         61               ...

Дэлгэрэнгүй »

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 2-р сар

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 2-р сар

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 2-р сар № Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги         65                 646.0              646                    – 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги         34               ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-ын 2015 оны 12 сарын Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт болон нэрийн дансны үлдэгдэл

ШШГБ-ын 2015 оны 12 сарын Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт болон нэрийн дансны үлдэгдэл

№ Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги          23             40,487.8            4,025            7,949.7 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги          –             20,220.6 –     1,983.30            5,924.9 900012501 3 Тахир соёот хорих 405-р анги 27               ...

Дэлгэрэнгүй »

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2015 оны 11-р сар

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2015 оны 11-р сар

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2015 оны 11-р сар № Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги         98             36,462.5                 –            1,334.1 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги         28             ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top