Түгээмэл асуулт, хариулт

Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргагч танд өгөх зөвлөмж

Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргагч танд өгөх зөвлөмж

“Авлигын тухай хууль”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг ТТ-12 зэрэглэлээс дээш албан тушаалтан бүр хөрөнгө орлогын мэдүүлэг заавал гаргаж өгөх үүрэгтэй. Мэдүүлэг гаргагч нь Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг /цаашид “мэдүүлэг” гэх/ үнэн зөв гаргах бөгөөд дараах хугацааг баримтлана. – Тухайн албан тушаалд ...

Дэлгэрэнгүй »

Албан хаагчидтай холбоотой түгээмэл асуулт хариултууд

Төрөлжсөн архив 1.            Асуулт:  Үйлчилгээний цагийн хуваарь, төлбөр ямар байдаг вэ? Хариулт: Ажлын өдрүүдэд 8.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд ажиллаж, иргэдэд архивын лавлагаа болон хуулбарыг үнэ төлбөргүй гаргаж үйлчилнэ. 2.            Асуулт: Ажилласан  жилийн лавлагаа, хуулбарыг ямар хугацаанд гаргаж өгөх вэ? Хариулт: Архивын лавлагаа, хуулбарыг ажлын 1-7 өдөрт, харьяа анги, алба, салбар нэгжээс нягтлах шаардлагатай бол ажлын 10 хоногт багтаан гаргаж өгнө. ...

Дэлгэрэнгүй »

Хорихоос өөр төрлийн чиглэлээр түгээмэл асуулт, хариултууд

1. Aсуулт: Хорих ангид үндсэн ялаа эдэлж буй эд хөрөнгө хураах нэмэгдэл ялаар шийтгүүлсэн ялтны ялыг биелүүлсэн талаарх баталгаажуулалтыг хэрхэн хийх вэ? Хариулт: Шийдвэр гүйцэтгэх алба, хорих ангиас баталгаажуулалт хийж өгөхийг хүссэн албан тоот, төлбөр барагдуулсан талаарх баримтын эх хувийг ШШГЕГ-ын Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ял эдлүүлэх газарт ирүүлсэн тохиолдолд эд хөрөнгө хураах нэмэгдэл ялын баталгаалжуулалтыг хийнэ. 2. Асуулт: ...

Дэлгэрэнгүй »

Шийдвэр гүйцэтгэлийн чиглэлээр түгээмэл асуулт, хариултууд

1.            Асуулт: Хорих ангид ял эдэлж байгаа төлбөр төлөгчийн төлбөр болон өр төлбөргүйн лавлагааны хураамжийг хаана тушаах вэ? Хариулт: Тухайн төлбөр төлөгчид холбогдох гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэгх ажиллагаа явуулж байгаа нутаг дэвсгэрийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд төлбөрийн мөнгийг тушаана. Хэрэв гүйцэтгэх баримт бичиг хаана байгаа нь тодорохойгүй бол ШШГЕГ-Шийдвэр Гүйцэтгэх Газрын төрийн банкин дахь 104600200085  тоот дансанд төлбөрийн мөнгийг ...

Дэлгэрэнгүй »

Тогтоол гүйцэтгэлийн чиглэлээр түгээмэл асуулт, хариултууд

1.            Хорих ангид ял эдэлж байгаа ялтны түр ба удаан хугацааны уулзалт Шүүхийн шийтгэх тогтоол /магадлал/-оор хорих ялаар шийтгүүлсэн этгээдийн ялыг биечлэн эдлүүлэх, тэдгээрт холбогдох харилцааг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, “Хорих ангийн дотоод журам”-д заасны дагуу зохицуулах ба түр, удаан хугацааны уулзалтыг хорих ангийн дотоод журмын 11 дүгээр зүйлд заасан заалтыг баримтлана.Үүнд: 11.1. Уулзалтыг хорих ангийн дарга, харуул хамгаалалт ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top