Author Archives: battseren

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ Шийдвэр гүйцэтгэгч нь ял шийтгэлгүй, шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтаар тэнцсэн Монгол Улсын иргэн байна. Сонгон шалгаруулалтыг хоёр жилд нэг удаа явуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд энэ хугацаанаас өмнө сонгон шалгаруулалтыг зарлан явуулж болно. Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчийг аймаг, нийслэлийн ШГАлбадад сул орон тоо гарсан тохиолдолд нөхөх зорилгоор нөөцийн жагсаалтад бүртгэнэ. Сонгон шалгаруулалтын товыг шалгалт эхлэхээс 30-аас доошгүй ...

Дэлгэрэнгүй »

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 9-р сар

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 9-р сар

№ Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги        48               646.0                 –                – 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги        86           17,636.4       4,904.70         4,583.4 900012501 3 Тахир соёот хорих 405-р анги 18               ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБайгууллагын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 09 дүгээр сарын мэдээ

ШШГБайгууллагын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 09 дүгээр сарын мэдээ

/ өссөн дүнгээр,  төгрөг / Эдийн засгийн ангилал Мөр Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл  Жилээр Тайлант үе À Á 1 2 I. ОРЛОГЫН ДҮН 6        58,394,687,100.0 45,117,451,900.00 43,498,790,278.14 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 7        53,297,907,100.0 40,871,657,900.00 40,418,764,385.00 Туслах үйл ажиллагааны орлого 9           4,255,280,000.0 3,614,669,000.00 2,468,697,734.60 ЭМД-аас санхүүжих 10              841,500,000.0 631,125,000.00 603,376,479.00 Бусад орлого /нэр данс зөрүү орлого г.м/ 11 7,951,679.54 ...

Дэлгэрэнгүй »

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх ШШГЕГ-2016/01/УТ тоот нээлттэй тендер шалгаруулалтын үр дүн

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх ШШГЕГ-2016/01/УТ тоот нээлттэй тендер шалгаруулалтын үр дүн

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо 1 2 3 4 5 10 11 12 13 2 Шүүхийн шийдвэр ...

Дэлгэрэнгүй »

“ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН”

“ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН”

2016.09.26-ны байдлаар Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Санхүүжилт олгосон эсэх /сая төг/ Санхүүжилтийн хувь /%/ Үлдэгдэл санхүүжилт /сая төг/ Тайлбар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ ...

Дэлгэрэнгүй »

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Санхүүжилт олгосон эсэх /сая төг/ Санхүүжилтийн хувь /%/ Үлдэгдэл санхүүжилт /сая төг/ Тайлбар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо ...

Дэлгэрэнгүй »

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

2016.03.25-ны байдлаар Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Эрх шилжүүлсэн эсэх /Хууль Зүйн Яам/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо e-procurement.mn сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Сонин хэвлэлд тендерийн ...

Дэлгэрэнгүй »

“401 дүгээр хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх ШШГЕГ-2016/12/УТ дугаарт тендерийн үр дүн”

“401 дүгээр хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх  ШШГЕГ-2016/12/УТ дугаарт тендерийн үр дүн”

Тендерийн үнэлгээний хороо 2016 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгуулагдаж, 2016 оны 1 дүгээр сарын 29-ны өдөр худалдан авах ажиллагааны e-procurement.mn сайтад, өдөр тутмын “Өдрийн сонин”-д тендерын урилгыг нийтлүүлсэн. Тендерийн нээлтийг 02 дугаар сарын 29-ны өдөр нээж 6 байгууллага 12 багцад тендер ирүүлснийг үнлэн шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн. Монос фарм трейд ххк нь Багц№1,3,5,6,11, Ай Ви Ко интернейшнл ХХК ...

Дэлгэрэнгүй »

“Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах r-r2016/11/УТ дугаартай тендерийн үр дүн

“Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  r-r2016/11/УТ дугаартай тендерийн үр дүн

 Багц №3-т ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/145 тоот тушаалаар шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэн хоёр компаниас үнийн санал авч, барааны дээжийг авчруулан туршиж үзсэний үндсэн дээр ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/164 тоот тушаалаар гэрээ байгуулах эрх олгосон. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс харна уу. Багцын дугаар, нэр Төсөвт өртөг /мян.төг/  Санал ирүүлсэн компанийн нэр ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top