Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сургалтын бодлого, чиглэл

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сургалтын бодлого чиглэл, цаашдын чиг хандлага нь төрийн албаны өөрчлөлт шинэчлэл нь байгууллагын өмнө тавигдаж буй зорилт, чиг үүргийг тухайн цаг үеийн шаардлагад нийцүүлэн өндөр мэдлэг, чадвар бүхий хүний нөөцөөр богино хугацаанд чанартай гүйцэтгүүлж, байгууллагын нээлттэй, шуурхай байдлыг хангаж иргэд, байгууллагад төрийн үйлчилгээг ил тод нээлттэй, түргэн шуурхай үзүүлэх шаардлага нэн түрүүнд тавигдаж, төрийн албан хаагчдаас мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн ур чадвараа байнга дээшлүүлж байх хэрэгцээг тодорхойн ажиллаж байна.

Scroll To Top