ШШГЕГ-ын даргын тушаал

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам

Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны нийгмийн ажилтны ажлын заавар

Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны сэтгэл зүйчийн ажлын заавар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтанд шагнал, урамшуулал олгох журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албаны шалгалт явуулах журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйлчилгээний стандарт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын баримт бичгийн эргэлт, түүнд тавих дотоодын хяналтыг зохион байгуулах журам

ШШГБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх журмыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх журам

Төрийн үйлчилгээний албан тушаал эрхэлж бүй алба хаагчидтай байгуулах “Хөдөлмөрийн гэрээний загвар”

ШШГБ-ын алба хаагчдад албаны сургалт зохион байгуулах журам

ШШГБ-ын ажилтны ёс зүйн дүрэм батлах тухай

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам

ШШГБ-ын үйлчилгээний стандартыг батлах тухай

ШШГБ-ын хөдөлмөрийн дотоод журам

ШШГБ-ын бага бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичиг

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хөтлөгдөх анхан шатны бүртгэлийн жагсаалт, загварыг батлах тухай

Зан үйлээ засах сургалтад хамрагдах албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүний зан үйлд нөлөөлөх сургалт явуулах журам

Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам

ШШГБ-ын алба хаагчийн мэргэшлийн түвшин үнэлэх журам

ШШГБ-ын хүний нөөцийн журам

ШШГБ-ын алба хаагчийг бакалавр, магистр, удирдлага, докторын сургалтад хамруулах журам

ШШГБ-ын алба хаагчийн дүрэмт хувцас, чимэг хэрэглэлийг хураан авах, тооцоо хийх журам 

ШШГБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх журмын боловсруулах, хэрэгжүүлэх, журам батлах тухай

Scroll To Top