ШШГБ-н 2016 оны 5 дугаар сарын ялтны нэрийн дансны мэдээлэл

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл – 2016 оны 5-р сар
Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс
жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын
1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги         60                 646.0                 –                    – 200112501
2 Авдрант хорих 403-р анги         96               7,145.5       2,322.80            2,387.1 900012501
3 Тахир соёот хорих 405-р анги 17                 205.7                 –            6,077.6 200912501
4 Баянзүрх хорих 407-р анги 135             29,680.9       8,757.40            3,173.1 200312502
5 Ганц худаг 409-р анги 170             21,430.7       3,006.30          19,416.2 900012507
6 Хүүхдийн хорих 411-р анги 0                   83.3                 –               327.3 200112502
7 Зүүнхараа хорих 413-р анги 66               2,953.6       1,320.00          14,364.2 130412502
8 Мааньт хорих 415-р анги 260               4,441.9          738.00          11,436.1 140312501
9 Мөнгөнморьт хорих 417-р анги 59               2,924.0       1,924.10            5,415.7 141512501
10 Хэнтий хорих 419-р анги 75               1,615.7          813.50          19,035.7 180012501
11 Амгалан хорих 421-р анги 134               8,756.9       1,323.40            6,752.3 200212501
12 Хархорин хорих 423-р анги 67               5,990.6       3,687.20            2,842.6 101812501
13 Говьсүмбэр 425-р анги 127               3,627.3          580.00          11,133.7 220012501
14 Багануур хорих 427-р анги 293               1,812.7                 –            4,022.5 200212501
15 Сүрьеэ хорих 429-р анги 12                      –                 –            4,852.5 200912502
16 Хонхор 431-р анги 9                 139.2                 –                59.8 900012508
17 Дарьт хорих 433-р анги 160               5,276.8          750.00            3,709.5 130412501
18 Дархан уул хорих 435-р анги 200                 832.1          415.40            2,646.7 190012501
19 Орхон хорих 437-р анги 33               2,005.5       1,353.10            1,436.5 210012501
20 Булган хорих 439-р анги 189               2,124.4       1,111.10               220.0 0.40012501
22 Хөвсгөл ШГА 48               1,828.7       1,828.70            6,769.5 170012501
23 Дархан хорих 445 -р анги 45               3,570.6          818.30            6,778.1 190012502
24 Ховд ШГА 27                 331.7                 –                    – 160012501
25 Цагдан хорих төв 67                      –                 –          14,547.6 900012503
26 Архангай 11                 733.2          183.30                    – 0.10012501
27 Баянхонгор 7               2,639.8       1,695.90               291.2 0.30012501
28 Баян өлгий 3                      –                 –                    – 0.20012501
29 Булган 4                 447.3                 –                  2.0 0.40012502
30 Говь-Алтай 5                      –                 –               725.4 0.50012501
31 Дорноговь 6                      –                 –                    – 0.60012501
32 Дорнод 6                      –                 –               188.1 0.70012501
33 Дундговь 4                 165.7                 –            3,743.7 0.80012501
34 Завхан 7                 119.3                 –                16.7 0.90012501
35 Өвөрхангай 7                      –                 –               141.5 100012501
36 Өмнөговь 10                 833.5          166.70               433.4 110012501
37 Сүхбаатар 7                      –                 –               376.6 120012501
38 Сэлэнгэ 4                      –                 –                55.1 130012501
39 Төв 3                      –                 –            4,252.4 140012502
40 Увс 7                      –                 –            1,171.7 150012501
41 МСТ 0                      –                 –                49.5 200312504
Дүн     2,440           112,362.6       32,795.2        158,851.7
СҮХОГ-ын мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч Ч.Чинтуяа, Утас: 266-348
Scroll To Top