ШШГБ-н 2016 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ШШГБайгууллагын Òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéí çàðëàãûí
2016 îíû 05 дугаар ñàðûí ìýäýý
/ ºññºí ä¿íãýýð,  òºãðºã /
Эдийн засгийн ангилал ̺ð Батлагдсан төсөв ÿéöýòãýë
 Жилээр Тайлант үе
À Á 1 2
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýýñ àâàõ àâëàãûí ýõíèé ¿ëäýãäýë 4 328,188,911.50
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýä ºãºõ ºãëºãèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë 5 1,507,246,388.00
I. ÎÐËÎÃÛÍ Ä¯Í 6        56,806,482,500.0 26,718,781,200.00 25,121,046,958.44
Òºñ⺺ñ óðñãàë ñàíõ¿¿æèëò 7        51,709,702,500.0 24,349,317,100.00 23,746,917,100.00
Туслах ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 9           4,255,280,000.0 2,018,839,100.00 1,085,761,492.43
ЭМД-аас санхүүжих 10              841,500,000.0 350,625,000.00 267,425,570.00
II. ÍÈÉÒ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐËÀÃÛÍ Ä¯Í 12 56,806,482,500.00 26,718,781,200.00 24,326,782,213.68
1.Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë 13 54,872,037,100.00 24,804,476,300.00 22,443,236,904.68
Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 14 32,432,527,700.00 13,556,578,300.00 13,264,914,552.29
Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë 19              963,714,800.0 400,831,700.00 359,638,525.92
2.Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 20 21,475,794,600.00 10,847,066,300.00 8,818,683,826.47
      Татаас ба урсгал шилжїїлэг 56 1,934,445,400.00 1,914,304,900.00 1,883,545,309.00
̺íãºí õºðºíãèéí 2016 îíû 05 ñàðûí 31-íий ¿ëäýãäýë 74 0.00 0.00 794,264,744.76
¯¿íýýñ áàíêèí äàõü õàðèëöàõ äàíñíû ¿ëäýãäýë 75 õ 781,855,637.76
¯¿íýýñ êàññ äàõü áýëýí ìºíãºíèé ¿ëäýãäýë 76 õ             12,409,107.00
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýýñ àâàõ àâëàãûí ýöñèéí ¿ëäýãäýë 77 õ           413,085,149.10
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýä ºãºõ ºãëºãèéí ýöñèéí ¿ëäýãäýë 78 õ       1,253,875,708.00
Ажиллагсад бүгд 3,082 3,082 3,072
Óäèðäàõ àæèëòàí 79                                    82 82 82
ÿéöýòãýõ àæèëòàí 80                              2,736 2,736 2,726
¯éë÷ëýõ àæèëòàí 81                                 252 252 252
Гэрээт ажилтан                                    12 12 12
СҮХОГ-ын мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч Ч.Чинтуяа, Утас: 266-348
Scroll To Top