Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаал

Шийдвэр гүйцэтгэгчид урамшуулал олгох журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны сахилгын дүрэм

Төлбөртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх, тодорхойлолт, лавлагаа гаргах журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын бэлгэ тэмдэг, тугны загвар, хэрэглэх журам

Хорих ангийн дотоод журам

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын шагналын журам

Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын журам

Хуулийн байгууллагын ажилтнуудын сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай

Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журам

Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Гадаадын их, дээд сургуульд хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчийг сонгон шалгаруулах, суралцуулах журам

Scroll To Top