Байгууллагын нэршил

ОН ЦАГИЙН ХЯЗГААР Байгууллагын нэр
1 1921-1931 он

Шүүх яамны ерөнхий хэлтсийн харьяанд Гяндан салаа/хороо

2 1931-1936 он Улсын засан сайжруулах газар
3 1936 -1940 он Дотоод явдлын яамны харьяа Төв Засан сайжруулах газар
4 1940 -1956 он

Дотоод явдлын яамны харьяа Засан хүмүүжүүлэх үйлдвэрийн лагерууд ба хорих ангиудыг удирдах газар

5 1956 -1963 он

Дотоод явдлын яамны Засан хүмүүжүүлэх Ерөнхий хэлтэс

6 1963-1981 он

Дотоод явдлын яамны харьяа Засан хүмүүжүүлэх байгууллагуудыг удирдах газар

7 1981-1992 он

Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны харьяа Засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн байгууллагуудыг удирдах газар

8 1992 – 1996 он

Хууль зүйн яамны харьяа Монгол Улсын хорих байгууллагуудыг удирдах газар

9 1996 – 2002 он

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газар

10 2002 оноос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар