н.ӨЛЗИЙХУТАГ

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • Шүүх явдлын яамны сайдын 1935 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 71 дүгээр тушаалаар Төв засан сайжруулах газрын даргаар томилогджээ.
  • Цэргийн яамнаас шилжүүлэн Iбэлтгэл дарга/ авч ажиллуулсан байна.
  • Маршал Х.Чойбалсан 1939 онд Үндсэн хуулийг шинэчлэн боловсруулах комиссыг шинээр байгуулжээ. Монгол Улсын хоёр дахь үндсэн хуулийн төслийг шинэчлэн боловсруулах комиссын гишүүдийн 35 хүний бүрэлдэхүүнд Өлзийхутаг гэж орсныг Засан сайжруулах газрын дарга Өлзийхутаг мөн хэмээн үзэж болох талтай.

Show More